Recreatie- en rondvaartbedrijf

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden van V.O.F. P. Jongschaap te Kalenberg

I Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten van vaartuigen die door de vennootschap onder firma P. Jongschaap, hierna te noemen “verhuurder” tegen betaling ter beschikking worden gesteld aan een consument, hierna te noemen “huurder”. De huurovereenkomst komt (tenzij anders overeengekomen) tot stand wanneer het vaartuig aan huurder ter beschikking is gesteld.
 2. Huurder is gehouden om de huursom direct na terugkomst van het vaartuig aan verhuurder te voldoen. De huurprijs wordt derhalve achteraf vastgesteld op basis van de tijd die de huurder het vaartuig in gebruik heeft gehad. De huurtarieven staan zichtbaar vermeld op het terrein van de verhuurder en worden desgevraagd inzichtelijk gemaakt aan de hand van de door verhuurder gehanteerde geldende tarievenlijst.

II Verplichtingen huurder
 1. De minimumleeftijd om een elektrisch aangedreven vaartuig te huren is 16 jaar. Het is huurder niet toegestaan om het vaartuig in wederhuur en of gebruik aan een ander af te staan.
 2. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen waaronder eventuele snelheidsbeperkingen.
 3. Huurder is tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouder(s)/verzorger(s) en of begeleider(s).
 4. Tijdens de huurperiode is huurder volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vaartuig.
 5. Huurder zal het nodige doen om beschadiging, vermissing of diefstal van het vaartuig te voorkomen.

III Verplichtingen verhuurder
 1. Verhuurder is gehouden om aan huurder een vaartuig te verhuren dat voor een normaal gebruik geschikt is.
 2. Verhuurder is gehouden om het vaartuig afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

IV Aansprakelijkheid
 1. Huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering als in het vorige artikel genoemd.
 2. De aansprakelijkheid van huurder als in het voorgaande lid 1 bedoeld geldt niet voor de door de huurder veroorzaakte schade aan het gehuurde vaartuig, tenzij er sprake is van roekeloosheid, grove schuld of opzet aan de zijde van huurder.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het door de verhuurder beschikbaar gestelde vaartuig.
Copyright © 2024 Pieter Jongschaap | Gerealiseerd door: DIXID